Tin tức nổi bật

Quy chế tuyển sinh đại học

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Quy chế tuyển sinh đại học kèm theo Quyết định số 367/QĐ-ĐHXDHN ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội:

1. Quy chế tuyển sinh đại học:

2. Phụ lục kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học:

- Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng

- Danh sách giảng viên