Thông tin tuyển sinh Đại học

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

1. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

2. Phụ lục - Ngành, chuyên ngành, phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển