ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Avatar
Tải ảnh dự thi:
Chấp nhận ảnh JPEG, JPG, PNG, dung lượng ảnh không vượt quá 2MB
avatar
Tải ảnh:
Chấp nhận ảnh JPEG, JPG, PNG, dung lượng ảnh không vượt quá 2MB
avatar
Tải ảnh:
Chấp nhận ảnh JPEG, JPG, PNG, dung lượng ảnh không vượt quá 2MB
Ảnh bằng tốt nghiệp cao đẳng
Tải ảnh:
Chấp nhận ảnh JPEG, JPG, PNG, dung lượng ảnh không vượt quá 2MB
Ảnh phụ lục văn bằng tốt nghiệp cao đẳng (bảng kết quả học tập) Ảnh phụ lục văn bằng tốt nghiệp cao đẳng (bảng kết quả học tập)
Tải ảnh:
Chấp nhận ảnh JPEG, JPG, PNG, dung lượng ảnh không vượt quá 2MB

Hướng dẫn

Các trường có dấu (*) là bắt buộc phải nhập
Sau khi điền đầy đủ thông tin và gửi lên hệ thống, bạn sẽ nhận được đơn đăng ký