TIN TỨC SAU ĐẠI HỌC

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Tiến sĩ

CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

TT

Mã số

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh

1

9580201

Kỹ thuật xây dựng

2

9580101

Kiến trúc

3

9580205-1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Cầu hầm

4

9580205-2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Đường ô tô và Đường thành phố

5

9580302

Quản lý xây dựng

6

9520101

Cơ kỹ thuật

7

9580105

Quy hoạch vùng và đô thị

8

9580204

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

9

9520309

Kỹ thuật vật liệu

10

9580211

Địa kỹ thuật xây dựng

11

9580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

12

9580202-1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy - Cảng đường thủy

13

9580202-2

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy - Thủy lợi thủy điện

14

9520320-1

Kỹ thuật môi trường - Môi trường chất thải rắn

15

9520320-2

Kỹ thuật môi trường - Môi trường nước và nước thải

16

9520320-3

Kỹ thuật môi trường - Công nghệ môi trường khí

17

9580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

18

9520103-1

Kỹ thuật cơ khí - Kỹ thuật máy nâng, máy vận chuyển liên tục

19

9520103-2

Kỹ thuật cơ khí - Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng