Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Đại học

CÁC NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TT Mã tuyển sinh   Ngành/ Chuyên ngành tuyển sinh
1 7580101   Kiến trúc
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc
2 7580101_02   Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ 
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc-chuyen-nganh-kien-truc-cong-nghe
3 7580102   Kiến trúc cảnh quan 
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc-chuyen-nganh-kien-truc-canh-quan-
4 7580103   Kiến trúc nội thất
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc-chuyen-nganh-kien-truc-noi-that 
5 7580105   Quy hoạch vùng và đô thị
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-quy-hoach-vung-va-do-thi 
6 7580201   Kỹ thuật xây dựng
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-ky-thuat-xay-dung-tong-hop-
7 7580201_01   Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-xay-dung-dan-dung-va-cong-nghiep 
8 7580201_02   Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-he-thong-ky-thuat-trong-cong-trinh 
9 7580201_03   Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-tin-hoc-xay-dung 
10 7580201_04   Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thuỷ
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-ky-thuat-cong-trinh-thuy
11 7580201_05   Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-ky-thuat-cong-trinh-bien
12 7580205_01   Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-chuyen-nganh-xay-dung-cau-duong 
13 7580213_01   Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-cap-thoat-nuoc-chuyen-nganh-ky-thuat-nuoc-moi-truong-nuoc 
14 7520320   Kỹ thuật Môi trường
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-moi-truong 
15 7520309   Kỹ thuật vật liệu
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-vat-lieu 
16 7510105   Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-vat-lieu-xay-dung 
17 7480201   Công nghệ thông tin
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-cong-nghe-thong-tin 
18 7480101   Khoa học Máy tính
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-khoa-hoc-may-tinh 
19 7520103   Kỹ thuật cơ khí
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-co-khi 
20 7520103_01   Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-co-khi-chuyen-nganh-may-xay-dung 
21 7520103_03   Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-co-khi-chuyen-nganh-ky-thuat-co-dien 
22 7520103_04   Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-co-khi-chuyen-nganh-ky-thuat-o-to- 
23 7520201   Kỹ thuật điện
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-dien
24 7580301   Kinh tế xây dựng
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kinh-te-xay-dung 
25 7580302_01   Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-quan-ly-xay-dung-chuyen-nganh-kinh-te-va-quan-ly-do-thi 
26 7580302_02   Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-quan-ly-xay-dung-chuyen-nganh-kinh-te-va-quan-ly-bat-dong-san 
27 7580302_03   Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-quan-ly-xay-dung-chuyen-nganh-quan-ly-ha-tang-dat-dai-do-thi- 
28 7510605   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-logistics-va-quan-ly-chuoi-cung-ung 
29 7580201_CLC   Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV)
  https://tuyensinh.huce.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-ky-su-tai-nang-viet-phap-chat-luong-cao-pfiev-
30 7580201_QT   Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)
  https://dtqt.huce.edu.vn/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-dai-hoc-voi-truong-dai-hoc-mississippi-hoa-ky--1 
31 7480101_QT   Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)
  https://dtqt.huce.edu.vn/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-dai-hoc-voi-truong-dai-hoc-mississippi-hoa-ky--1 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ VIỆT - PHÁP PFIEV

Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Có 04 chuyên ngành:

https://tuyensinh.huce.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-ky-su-tai-nang-viet-phap-chat-luong-cao-pfiev-

1) Cơ sở Hạ tầng giao thông;

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-co-so-ha-tang-giao-thong-phap-ngu

2) Kỹ thuật đô thị;

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-ky-thuat-do-thi-phap-ngu

3) Kỹ thuật Công trình thuỷ;

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-ky-thuat-cong-trinh-thuy-phap-ngu

4) Vật liệu xây dựng.

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-vat-lieu-xay-dung-phap-ngu

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁP NGỮ - HỢP TÁC VỚI AUF (Tổ chức đại học Pháp ngữ):

1) Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XF);

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-xay-dung-dan-dung-va-cong-nghiep-phap-ngu-xf-

2) Ngành Kiến trúc (KDF).

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc-phap-ngu-kdf-

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ANH NGỮ

1) Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XE);

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-xay-dung-dan-dung-va-cong-nghiep-anh-ngu-xe-

2) Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình (HKEC);

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-he-thong-ky-thuat-trong-cong-trinh-anh-ngu-hkce-

3) Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường (CDE);

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-chuyen-nganh-xay-dung-cau-duong-anh-ngu-cde-

4) Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước (MNEC);

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-cap-thoat-nuoc-chuyen-nganh-ky-thuat-nuoc-moi-truong-nuoc-anh-ngu-mne-

5) Ngành Kinh tế xây dựng (KTE);

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kinh-te-xay-dung-anh-ngu-kte-

6) Ngành Kiến trúc (KDE)

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc-anh-ngu-kde-