Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Đại học

CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TT

Mã tuyển sinh

Ngành/ Chuyên ngành tuyển sinh

1

7580101

Ngành Kiến trúc

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc

2

7580101_02

Ngành Kiến trúc/Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc-chuyen-nganh-kien-truc-cong-nghe

3

7580102

Ngành Kiến trúc cảnh quan

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc-chuyen-nganh-kien-truc-canh-quan-

4

7580103

Ngành Kiến trúc nội thất

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc-chuyen-nganh-kien-truc-noi-that

5

7580105

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-quy-hoach-vung-va-do-thi

6

7580201

Ngành Kỹ thuật xây dựng

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-ky-thuat-xay-dung-tong-hop-

7

7580201_01

Ngành Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-xay-dung-dan-dung-va-cong-nghiep

8

7580201_02

Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-he-thong-ky-thuat-trong-cong-trinh

9

7580201_03

Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Tin học xây dựng

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-tin-hoc-xay-dung

10

7580205_01

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-chuyen-nganh-xay-dung-cau-duong

11

7580213_01

Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-cap-thoat-nuoc-chuyen-nganh-ky-thuat-nuoc-moi-truong-nuoc

12

7520320

Ngành Kỹ thuật Môi trường

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-moi-truong

13

7520309

Ngành Kỹ thuật vật liệu

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-vat-lieu

14

7510105

Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-vat-lieu-xay-dung

15

7480201

Ngành Công nghệ thông tin

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-cong-nghe-thong-tin

16

7480101

Ngành Khoa học Máy tính

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-khoa-hoc-may-tinh

17

7520103

Ngành Kỹ thuật cơ khí

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-co-khi

18

7520103_01

Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-co-khi-chuyen-nganh-may-xay-dung

19

7520103_03

Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-co-khi-chuyen-nganh-ky-thuat-co-dien

20

7520103_04

Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-co-khi-chuyen-nganh-ky-thuat-o-to-

21

7520201

Ngành Kỹ thuật điện

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-dien

22

7580301

Ngành Kinh tế xây dựng

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kinh-te-xay-dung

23

7580302_01

Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-quan-ly-xay-dung-chuyen-nganh-kinh-te-va-quan-ly-do-thi

24

7580302_02

Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-quan-ly-xay-dung-chuyen-nganh-kinh-te-va-quan-ly-bat-dong-san

25

7580302_03

Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-quan-ly-xay-dung-chuyen-nganh-quan-ly-ha-tang-dat-dai-do-thi-

26

7510605

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-logistics-va-quan-ly-chuoi-cung-ung

27

7580201_QT

Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi -  Hoa Kỳ)

https://dtqt.huce.edu.vn/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-dai-hoc-voi-truong-dai-hoc-mississippi-hoa-ky--1

28

7480101_QT

Ngành Khoa học máy tính (Chương trình   đào tạo liên kết với Đại học Mississippi -  Hoa Kỳ)

https://dtqt.huce.edu.vn/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-dai-hoc-voi-truong-dai-hoc-mississippi-hoa-ky--1

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO PFIEV (KỸ SƯ TÀI NĂNG VIỆT - PHÁP)

Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Có 04 chuyên ngành:

https://tuyensinh.huce.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-ky-su-tai-nang-viet-phap-chat-luong-cao-pfiev-

1) Cơ sở Hạ tầng giao thông;

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-co-so-ha-tang-giao-thong-phap-ngu

2) Kỹ thuật đô thị;

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-ky-thuat-do-thi-phap-ngu

3) Kỹ thuật Công trình thuỷ;

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-ky-thuat-cong-trinh-thuy-phap-ngu

4) Vật liệu xây dựng.

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-vat-lieu-xay-dung-phap-ngu

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁP NGỮ - HỢP TÁC VỚI AUF (Tổ chức đại học Pháp ngữ):

1) Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XF);

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-xay-dung-dan-dung-va-cong-nghiep-phap-ngu-xf-

2) Ngành Kiến trúc (KDF).

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc-phap-ngu-kdf-

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ANH NGỮ

1) Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XE);

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-xay-dung-dan-dung-va-cong-nghiep-anh-ngu-xe-

2) Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình (HKEC);

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-he-thong-ky-thuat-trong-cong-trinh-anh-ngu-hkce-

3) Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường (CDE);

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-chuyen-nganh-xay-dung-cau-duong-anh-ngu-cde-

4) Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước (MNEC);

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-cap-thoat-nuoc-chuyen-nganh-ky-thuat-nuoc-moi-truong-nuoc-anh-ngu-mne-

5) Ngành Kinh tế xây dựng (KTE);

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kinh-te-xay-dung-anh-ngu-kte-

6) Ngành Kiến trúc (KDE).

       https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc-anh-ngu-kde-