Tuyển Sinh Đại Học

Học Phí

Học phí tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được thu và quản lý theo Điều 5 khoản 2 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Học phí tính trung bình theo năm học như sau:

1. Đại học chính quy: 11.700.000 đồng/ năm học.

2. Đại học vừa làm vừa học: 20.760.000 đồng/ năm học.