Tuyển Sinh Đại Học

Học Phí

Căn cứ Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo mức học phí năm học 2024 - 2025 như sau:

1. Đào tạo trình độ đại học:

  - Hình thức đào tạo chính quy: 1.640.000 đồng/tháng.

  - Hình thức đào tạo vừa làm vừa học: 2.460.000 đồng/ tháng.

2. Đào tạo trình độ thạc sĩ: 2.460.000 đồng/tháng.

3. Đào tạo trình độ tiến sĩ: 4.100.000 đồng/tháng.