Tuyển Sinh Đại Học

Học Phí

Học phí tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được thu và quản lý theo Điều 5 khoản 2 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Học phí trung bình năm học 2021 - 2022: 11.700.000đ/năm học

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Mức học phí tính theo tín chỉ (TC):

     - Hệ chính quy tập trung: 325.000 đồng/TC

     - Hệ bằng hai, song bằng: 487.500 đồng/TC

2. Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (P.F.I.E.V) tính theo đơn vị học trình (ĐVHT): 195.000 đồng/ĐVHT

3. Các lớp Anh ngữ, Pháp ngữ:

    - Đối với các lớp XE, CDE, MNE, KTE, XF: 2.340.000 đồng/tháng

    - Đối với các lớp Kiến trúc Anh ngữ, Pháp ngữ (KDE, KDF): 2.560.000 đồng/tháng

4. Các chương trình đào tạo theo CDIO:

    - Các chương trình đào tạo có thời gian thiết kế 4,5 năm: 353.000 đồng/TC

    - Các chương trình đào tạo có thời gian thiết kế 5 năm: 368.500 đồng/TC