Tuyển Sinh Đại Học

Học Phí

Học phí tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được thu và quản lý theo Điều 5 khoản 2 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ:

1. Học phí đại học chính quy trung bình tính theo năm học: 11.700.000 đồng/ năm học

2. Học phí đại học vừa làm vừa học trung bình tính theo năm học: 20.760.000 đồng/ năm học

Học phí của từng học kỳ được tính theo số tín chỉ các học phần sinh viên đăng ký.