Đào tạo chất lượng cao

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ VIỆT- PHÁP PFIEV

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

NGÔN NGỮ

1

-  Ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Cơ sở hạ tầng giao thông

Tiếng Pháp

2

-  Ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật đô thị

3

-  Ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật công trình thủy

4

-  Ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Vật liệu xây dựng

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ANH NGỮ, PHÁP NGỮ

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

NGÔN NGỮ

1

-  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Anh ngữ (XE)

Tiếng Anh

2

-  Kiến trúc - Anh ngữ (KDE) (*)

3

-  Kỹ thuật Cấp thoát nước - Anh ngữ (MNE)

4

-  Kinh tế Xây dựng - Anh ngữ (KTE)

5

-  Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng cầu đường - Anh ngữ (CDE)

6

-  Ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình - Anh ngữ (HKCE)

7

-  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Pháp ngữ (XF)

Tiếng Pháp

8

-  Kiến trúc - Pháp ngữ (KDF)