Thông tin tuyển sinh Đại học Vừa làm Vừa học

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2021

Xem Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 ở các file đính kèm sau:

Danh sách file đính kèm:

1. Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

2. Phụ lục Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021