TIN TỨC SAU ĐẠI HỌC

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Sau Đại học

CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

TT

Mã số

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh

1

9520101

Cơ kỹ thuật

2

9520103-1

Kỹ thuật cơ khí - Kỹ thuật máy nâng, máy vận chuyển liên tục

3

9520103-2

Kỹ thuật cơ khí - Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng

4

9520309

Kỹ thuật vật liệu

5

9520320-1

Kỹ thuật môi trường - Môi trường chất thải rắn

6

9520320-2

Kỹ thuật môi trường - Môi trường nước và nước thải

7

9520320-3

Kỹ thuật môi trường - Công nghệ môi trường khí

8

9580101

Kiến trúc

9

9580105

Quy hoạch vùng và đô thị

10

9580201

Kỹ thuật xây dựng

11

9580202-1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy - Cảng đường thủy

12

9580202-2

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy - Thủy lợi thủy điện

13

9580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

14

9580205-1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Cầu hầm

15

9580205-2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Đường ô tô và Đường thành phố

16

9580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

17

9580211

Địa kỹ thuật xây dựng

18

9580302

Quản lý xây dựng

 

CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

TT

Mã số

Ngành - Chuyên ngành

1

8520103

Kỹ thuật cơ khí

2

8520309

Kỹ thuật vật liệu

3

8520320

Kỹ thuật môi trường

4

8580101

Kiến trúc

5

8580101-2

Kiến trúc - Quản lý và phát triển không gian đô thị

6

8580201-1

Kỹ thuật xây dựng - Kết cấu công trình

7

8580201-2

Kỹ thuật xây dựng - Quản lý công trình

8

8580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

9

8580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

10

8580205-1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng cầu hầm

11

8580205-2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng đường ô tô & Đường thành phố

12

8580210-1

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Cấp thoát nước

13

8580211

Địa kỹ thuật xây dựng

14

8580302-1

Quản lý xây dựng - Kinh tế xây dựng

15

8580302-2

Quản lý xây dựng - Quản lý dự án xây dựng

16

8580302-3

Quản lý xây dựng - Quản lý đô thị

 

CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ (Dành cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV)

STT

Ngành - Chuyên ngành đào tạo kỹ sư PFIEV

Ngành - Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

1

Kỹ thuật xây dựng -     Cơ sở Hạ tầng giao thông

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Cầu Hầm (MS: 8580205-1)

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Đường Ô tô và Đường thành phố (MS: 8580205-2)

3

Địa kỹ thuật xây dựng (MS: 8580211)

4

Kỹ thuật xây dựng -

Kỹ thuật Công trình thủy

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ (MS: 8580202)

5

Kỹ thuật Công trình biển (MS: 8580203)

6

Địa kỹ thuật xây dựng (MS: 8580211)

7

Kỹ thuật xây dựng -     Kỹ thuật đô thị

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Quản lý hạ tầng kỹ thuật (MS: 8580210-2)

8

Kỹ thuật xây dựng -    Vật liệu xây dựng

Kỹ thuật vật liệu (MS: 8520309)