Đào tạo chất lượng cao

Ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Cơ sở hạ tầng giao thông) - Pháp ngữ