Đào tạo chất lượng cao

Ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật Công trình thủy) - Pháp ngữ