Đào tạo chất lượng cao

Ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật đô thị) - Pháp ngữ