Đào tạo chất lượng cao

Ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Vật liệu xây dựng) - Pháp ngữ