Thông tin tuyển sinh

Thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển kết hợp vào đại học chính quy năm 2022

Để đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển kết hợp vào đại học chính quy năm 2022, thí sinh đọc kỹ thông báo dưới đây và thực hiện theo đúng hướng dẫn trong thông báo:

1. Thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển kết hợp vào đại học chính quy năm 2022

2. Ngành/ chuyên ngành, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của phương thức ưu tiên xét tuyển

3. Ngành/ chuyên ngành, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của phương thức xét tuyển kết hợp

4. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng - Phụ lục 1

5. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng - Phụ lục 2