TIN TỨC SAU ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt 1 năm 2024 (Thông báo số 1)

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt 1 năm 2024 (Thông báo số 1)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Trường) tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt 1 năm 2024 như sau...

THÔNG BÁO  Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2024 (Thông báo số 1)

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2024 (Thông báo số 1)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2024 như sau...

THÔNG BÁO  Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV  Đợt 1 năm 2024 (Thông báo số 1)

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV Đợt 1 năm 2024 (Thông báo số 1)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các kỹ sư tốt nghiệp Chương trình PFIEV Đợt 1 năm 2024 như ...

THÔNG BÁO Bồi dưỡng và thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2

THÔNG BÁO Bồi dưỡng và thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2

Theo nguyện vọng của một số người học muốn đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 và bậc 4 (Theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam), Trường Đại ...

THÔNG BÁO tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 12 năm 2023 (Thông báo số 1)

THÔNG BÁO tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 12 năm 2023 (Thông báo số 1)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 2 (tháng 12) năm 2023 như sau...

THÔNG BÁO tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 12 năm 2023 (Thông báo số 1)

THÔNG BÁO tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 12 năm 2023 (Thông báo số 1)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ cho các kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 6 năm 2023 như sau...

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2023 (Thông báo số 1)

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2023 (Thông báo số 1)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 (tháng 12) năm 2023 như sau...

THÔNG BÁO tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 6 năm 2023 (Thông báo số 2)

THÔNG BÁO tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 6 năm 2023 (Thông báo số 2)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 6 năm 2023 (Thông báo số 2)

THÔNG BÁO tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 6 năm 2023 (Thông báo số 2)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2023 (Thông báo số 2)

THÔNG BÁO tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2023 (Thông báo số 2)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO  Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ  Đợt tháng 6 năm 2023  (Thông báo số 1)

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt tháng 6 năm 2023 (Thông báo số 1)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 (tháng 6) năm 2023 như sau:

THÔNG BÁO tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2023 ( Thông báo số 1)

THÔNG BÁO tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2023 ( Thông báo số 1)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 (tháng 6) năm 2023 như sau...

THÔNG BÁO tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 6 năm 2023 ( Thông báo số 1)

THÔNG BÁO tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 6 năm 2023 ( Thông báo số 1)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ cho các kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV Đợt tháng 6 năm 2023 như sau:

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Sau Đại học

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Sau Đại học

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Sau Đại học

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt tháng 12 năm 2022 (Thông báo số 2)

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt tháng 12 năm 2022 (Thông báo số 2)

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

THÔNG BÁO  Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  Đợt tháng 12 năm 2022 (Thông báo số 2)

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt tháng 12 năm 2022 (Thông báo số 2)

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021;

THÔNG BÁO  Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV  Đợt tháng 12 năm 2022 (Thông báo số 2)

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV Đợt tháng 12 năm 2022 (Thông báo số 2)

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021;

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2022 (Thông báo số 1)

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2022 (Thông báo số 1)

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021;

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV Đợt tháng 12 năm 2022 (Thông báo số 1)

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV Đợt tháng 12 năm 2022 (Thông báo số 1)

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV...

THÔNG BÁO Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2022

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021;